Brăila - cultură, locuri, tradiţii si obiceiuri străvechi.
Surse de finanţare şi obiective


Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului

Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului îl constituie punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural al Brăilei în vederea promovării şi dezvoltării durabile a turismului, prin evidenţierea obiectivelor turistice existente în zonă.

Obiectivele specifice sunt:

-    introducerea locaşurilor de cult locale în circuitul turistic de tip religios şi numai;
-    prezentarea şi promovarea clădirilor vechi situate în centrul istoric al municipiului Brăila;
-    promovarea Brăilei ca port cultural regional prin valorificarea patrimoniului multiethnic şi multicultural;
-    promovarea costumelor tradiţionale specifice Brăilei şi minorităţilor etnice;
-    promovarea tradiţiilor populare şi culinare specifice Brăilei şi minorităţilor etnice;
-    promovarea Ariei Naţionale Protejate “Balta Mică a Brăilei”;
-    promovarea Fluviului Dunărea şi a  zonei inundabile “Lunca Brăilei” pe sectorul aferent judeţului Brăila;
-    ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor Municipiului Brăila;
-    sprijinirea dezvoltării economice.

Valoarea proiectului
Valoarea totală a Proiectului este de 1.042.016,80 lei - un milion patruzeci şi două de mii şasesprezece lei din care:

  • valoarea totală eligibilă este de 796.336,13 lei (finanţare nerambursabilă şi contribuţia Beneficiarului)
  • valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia este de 54.560,00 lei
  • valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 191.120,67 lei după cum urmează:
Valoarea
totală a proiectului
Valoarea
totală eligibila a proiectului
din care:
Valoarea
eligibilă
nerambursabilă din FEDR
Valoarea eligibilă
nerambursabilă din
bugetul naţional
Co-finanţarea eligibilă
a Beneficiarului
Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile Valoarea
neeligibilă
inclusiv TVA aferentă acesteia
(lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei)
1.042.016,80 796.336,13 676.885,71 103.523,70 15.926,72 191.120,67 54.560,00

 Perioada de implementare

16 LUNI DE LA DATA SEMNARII CONTRACTULUI DE FINANTARE (07.12.2011 – 06.04.2012)

 

 

 

Brăila - cultură, locuri, tradiţii şi obiceiuri străvechi.